Styrelsens i Ayima Group AB:s fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Ayima
Reading time: 7 minutes
30th April 2018

Styrelsen för Ayima Group AB (publ), org.nr 559095-9291, nedan benämnt Bolaget, har beslutat föreslå årsstämman nedanstående optionsprogram.

The board of directors of Ayima Group AB (publ), org.nr 559095-9291, hereinafter referred to as the Company, has resolved to propose the following warrant program to the annual general meeting.

1                   Emission av teckningsoptioner

1            Issue of warrants

1.1              Antal teckningsoptioner och nya aktier

1.1         Number of warrants and new shares

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 300 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 300 000 nya aktier av serie B på nedanstående villkor.

The Company shall, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, issue maximum 300 000 warrants with the following right to subscribe for maximum 300 000 shares of class B on the following terms and conditions.

1.2              Teckningsberättigad

1.2         Participants entitled to subscribe

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Ayima Employee benefit Trust 2011 med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets anställda.

Ayima Employee benefit Trust 2011 is, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, the only participant entitled to subscribe, with the right and obligation to transfer the warrants to the Company’s employees.

Optioner kommer att ställas ut till Bolagets anställda som per den 24 maj 2018 varit anställda under minst 12 månader inom Bolagets koncern. De som har varit anställda i Bolagets koncern minst 12 månader men mindre än 4 år per den 24 maj 2018 ska erhålla teckningsoptioner motsvarande 25 % av deras bruttolön på årsbasis. De som varit anställda i Bolagets koncern längre än 4 år per den 24 maj 2018 ska erhålla teckningsoptioner motsvarande 40 % av deras bruttolön på årsbasis. Vid beräkning av antalet teckningsoptioner varje anställd är berättigad till enligt denna punkt 1.2 ska den genomsnittliga handelskursen för Bolagets aktier i april 2018 användas. Anställda som anses utgöra nyckelpersoner i Bolagets koncern ska kunna erhålla eventuell ytterligare tilldelning av teckningsoptioner. De teckningsoptioner som inte överlåts till anställda ska behållas av Ayima Employee benefit Trust 2011 för överlåtelse till framtida anställda, i enlighet med styrelsens anvisningar. Dessa teckningsoptioner ska inte påkallas för aktieteckning. Teckningsoptioner som erbjuds utgör s.k. värdepappersoptioner.

The warrants will be issued to the Company’s employees that has, as of 24 May 2018, been employed by a company within the Company’s group for at least 12 months. Employees that has been employed within the Company’s group for at least 12 months but less than 4 years as of 24 May 2018 shall be entitled to warrants corresponding to 25 % of their gross annual salary. Employees that has been employed within the Company’s group for more than 4 years as of 24 May 2018 shall be entitled to warrants corresponding to 40 % of their gross annual salary. When calculating the number of warrants that each employee is entitled to according to this section 1.2 the average trading price of the Company’s shares in April 2018 shall be used. Key personnel within the Company’s group might be offered more warrants. Warrants that are not transferred to employees shall be kept by Ayima Employee benefit Trust 2011 for later transfer to future employees, in accordance with instructions from the board of directors. These warrants shall not be subscribed for. The warrants are to be considered as “värdepappersoptioner”.

Teckningsoptioner som inte tecknas av Ayima Employee benefit Trust 2011 ska inte ges ut, dvs. någon subsidiär teckningsrätt ska inte föreligga.

Warrants that are not subscribed by Ayima Employee benefit Trust 2011 shall not be issued, i.e. subsidiary right to subscription shall not exist.

1.3              Teckningstid

1.3         Subscription period

Teckning ska ske senast den 31 maj 2018.

Subscription of the warrants shall be made by 31 May 2018 at the latest.

1.4              Betalning för tecknade teckningsoptioner

1.4         Payment for subscribed warrants

Optionerna överlåts till Ayima Employee benefit Trust 2011 utan betalning. Deltagarna förvärvar sedan optionerna från Ayima Employee benefit Trust 2011.

The warrants shall be transferred to Ayima Employee benefit Trust 2011 free of charge. The participating employees will acquire the warrants from Ayima Employee benefit Trust 2011.

1.5              Rätt att teckna nya aktier

1.5         Entitlement to subscribe for shares

Innehavare av teckningsoptioner har rätt att under maj månad år 2019, 2020, 2021 och 2022 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget för en teckningskurs som motsvarar 1 krona per aktie.

Holders of warrants are during the month of May in year 2019, 2020, 2021 and 2022 entitled to subscribe for one new share of class B in the Company for each warrant at a subscription price of SEK 1.

1.6              Utdelning på nya aktier

1.6         Dividends of new shares

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken som interimsaktie genom registrering hos Euroclear.

A share, which has been issued after subscription, will entitle to dividends for the first time on the record date for dividends, which occurs immediately after that the share has been registered in the share register as an interim share by registration by Euroclear.

1.7              Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

1.7         Reasons for the proposal and the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights

Styrelsens motiv till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

The board of director’s reasons for the proposal above and to the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights are that a personal long term owner involvement of the employees is expected to stimulate a growing interest for the operations and profit growth, and increase the motivation and solidarity with the Company.

The board of directors therefore consider the offer to be favourably for the Company and the shareholders.

1.8              Fullständiga villkor

1.8         Full terms and conditions

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av bilaga 1, Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Ayima Group AB (publ), org.nr 559095-9291, serie 2018/2019.

The full terms and conditions for the warrant program is to be found in Appendix 1, Terms and conditions for warrants regarding subscription of shares in Ayima Group AB (publ), reg.no 559095-9291, serie 2018/2019.

1.9              Ökning av aktiekapitalet

1.9         Increase of the share capital

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 300 000 kronor genom utgivande av 300 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 5,7 procent av totalt antal utelöpande aktier och 4,3 procent av totala antalet röster i Bolaget.

In the event of the full use of the warrants the share capital will increase with SEK 300 000 by issue of 300 000 shares, each with a qouta value of SEK 1, with the reservation that an increase can be caused by a recalculation in accordance with the full terms and conditions as a result of new shares issue etc. This means that upon full exercise of proposed warrants the dilution of the new shares will correspond to approximately 5,7 percent of the total number of shares and 4,3 percent of the total number of votes in the Company.

1.10           Bemyndigande

1.10       Authorization

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i besluten ovan som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket.

The board of directors is hereby authorized to implement minor adjustments in the resolutions above which may be necessary to register with the Swedish Companies Registrations Office.

2                   Tilläggsinformation

2            Supplement

2.1              Påverkan på nyckeltal

2.1         Impact on key ratio

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid motsvarande 300 000 kronor då optionerna utnyttjas för teckning av aktier.

In the event of the full use of the warrants the Company will receive a payment corresponding to SEK 300 000 when the warrants are used for subscription of shares.

2.2              Beredningsprocessen

2.3         Preparation process

Styrelsens förslag om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om godkännande av optionsprogrammet enligt ovan har fattats på styrelsemöte. Förslaget har utarbetats med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

The board of director’s proposal regarding to propose to the general meeting to approve the warrant program as above has been resolved at a board meeting. The proposal has been developed with the assistance of external financial and judicial advisors.

2.3              Majoritetskrav m.m.

2.4       Majority requirement etc

Förslaget ovan förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

The proposal above requires that share holders’ representing at least nine tenths of both the casted votes and the represented shares at the general meeting are voting for it for the resolution to be valid.

 

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3