Kommuniké från Årsstämma

Ayima
Reading time: 1 minute
15th May 2018

Idag 2018-05-14 höll Ayima Group AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fem ledamöter enligt följande – Mike Nott, Mike Jacobson, Timothy Webb, Mark Segal och Björn Mannerqvist, samtliga omval. Mike Nott fortsätter som ordförande.
  • Stämman beslutade om omval revisorsfirma i Grant Thornton AB med huvudrevisor Thomas Daae.
  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2018. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att emittera teckningsoptioner till de anställda i Bolaget.

CEO/VD Michael Jacobson +44-20 7148 5974 press(at)ayima.com www.ayima.com
About Ayima Originally founded in 2007, Ayima is a digital marketing agency with around 145 employees across its offices in London, Stockholm, New York, San Francisco and Vancouver. Ayima have created a number of market-leading software tools that are used in by clients and agencies around the world, including `Updatable’, `Redirect Path’, `Page Insights’, `Pulse’ and `Appotate’.

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3