KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AYIMA GROUP AB (publ)

Ayima
Reading time: 1 minute
3rd October 2018

Aktieägarna i Ayima Group AB (publ), org. nr. 559095-9291, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 oktober 2018 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 trappor, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 oktober 2018.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering måste vara verkställd senast den 13 oktober 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justerare
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Val av ny revisor
  7. Stämmans avslutande

Motioner

Punkt 6: Val av ny revisor

Bolagets verksamhet expanderar snabbt och för att på bästa sätt uppfylla revisionsbehovet önskar Bolagets styrelse utse det revisionsföretag, BDO, som för närvarande används på Bolagets största marknad Storbritannien. Bolagets styrelse anser att BDO på ett bättre sätt kan tillhandahålla övergripande stöd och tjänster i syfte att möjliggöra den framtida affärsutvecklingen i Bolaget.

Bolagets styrelse föreslår därför att BDO Sweden AB, med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor, utses till ny revisor i Bolaget från datumet för denna punkts godkännande intill slutet av årsstämman 2019 på sådana villkor som ska avtalas mellan Bolaget och BDO Sweden AB.

Stockholm, oktober 2018

AYIMA GROUP AB (publ)
STYRELSEN

Övrig information

Schema för extra bolagsstämma:

Dörrarna öppnas för aktieägare kl. 10.45
Extra bolagsstämma börjar kl. 11.00

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3