Bakgrund

Ayima är ett snabbväxande konsultföretag med cirka 107 medarbetare som erbjuder sina kunder strategier, metoder och tjänster relaterade till digital marknads-föring. Ayima har utvecklat flera avancerade system och stödfunktioner för bland annat sökmotoroptimering, Pay-per-click och för marknadsföring via sociala medier. Till skillnad från konkurrenter arbetar Ayima med ett fåtal större klienter, däribland British Airways, Verizon, Johnson & Johnson och O2. I Sverige kan högprofilerade kunder såsom Bonnier och Klarna nämnas.

Vid starten 2007 blev Ayimas första kund Pokerstars, efter det följde flertalet globalt kända varumärken, däribland O2 (telekommunikation) och Aviva (försäkringar). Därefter har Ayima växt tillsammans med sina kunder, och på vägen utvecklat verksamheten för att idag kunna kalla sig en ”Full Service Digital Marketing Agency”, vilket innebär att Bolaget i vissa avseenden levererar en affärskritisk tjänst.

I dagsläget är Ayima verksamma inom sju huvudsakliga segment: spelindustrin, finans/försäkringar, detalj-handel, telekommunikation, resor, fritid, läkemedels-information samt lead generation.

Ayima har byggt upp marknadsledande IT-sökverktyg som dagligen används av tusentals SEM-experter, som utgör mycket kraftfulla verktyg i Ayimas samarbete med kunderna. Bland dessa återfinns Ayimabot, som dagligen söker igenom drygt 20 miljoner hemsidor och rankar cirka 750 000 nyckelord från 134 olika sök-motorer. Andra egenutvecklade IT-sökverktyg som Ayima använder i sin verksamhet benämns Ayima Reporting Tool, Ayima Pulse, Ayima Appotate, Ayima Redirect Path, Ayima Spark och Ayima Query.

Motiv

Sedan starten 2007 har Ayima genomfört en omfattande tillväxtresa, där omsättningen växt med en årlig tillväxttakt om cirka 27 % perioden 2009–2018. Under majoriteten av Bolagets historia har Ayima uppvisat god lönsamhet och samtidigt visat på en imponerande tillväxt.

Ayimas framgång i att erbjuda sina kunder konkurrens-kraftiga erbjudanden inom digital marknadsföring kan till stor del förklaras av Bolagets egenutvecklade, teknik-intensiva mjukvaruplattform. Den globala mjukvaru-marknaden för SEO är inne i en tillväxtfas och estimeras växa med 15 % årligen under perioden 2018–2022. Marknaden präglas av förhållandevis höga teknologiska krav, och Ayima har för avsikt att fortsatt vara drivande i utvecklingen.

Den starka tillväxten ställer emellertid krav på ökat rörelsekapital, vilket till viss del begränsat Bolagets förmåga att investera i tillväxt. Styrelsen i Ayima har med anledning av detta beslutat att omstrukturera vissa delar av verksamheten i syfte att omedelbart återgå till positivt kassaflöde. Primärt innebär omstruktureringen avveckling av design-och utvecklingsverksamheten, och reducering av icke-operationella personal-kostnader.

Det huvudsakliga motivet till nyemissionen är att Bolaget ser stor potential till att etablera sig ytterligare på befintliga geografiska marknader med sina produkter och tjänster. Med hjälp av emissionslikviden vill Ayima bland annat stärka balansräkningen, möjliggöra potentiella förvärv och investera i Bolagets framtida tillväxt för att kapitalisera på den underliggande starka marknadstillväxten.

Fem skäl till att investera

  1. Ayima har lång erfarenhet och den egenutvecklade kraftfulla mjukvaruplattform medför att Ayima är marknadsledande inom digital marknadsföring. Flertalet av Ayimas kunder är representerade på Forbes Fortune 500-lista
  2. Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt, och har med sina olika affärsområden ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring
  3. Expansionen till Nordamerika börjar generera bra lönsamhet – under det senaste året uppgår presenterat avtalsvärde på marknaden till 38 MSEK
  4. Med befintlig omsättningsnivå och initierat besparingsprogram räknar Ayima med lönsamhet redan under andra kvartalet 2019 och kontinuerlig lönsamhet därefter
  5. Ayima erbjuder en för sina kunder affärskritisk tjänst, vilket medför långsiktiga relationer med stabila kassaflöden och hög retention rate (95%)

Teckningstid

30 april 2019 – 15 maj 2019


Ayimas Värdering

84,7 MSEK (PRE-MONEY)


Teckningsberättigade

Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd B-aktie. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.


Teckningskurs

14 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 14 SEK per aktie. En (1) Unit innehåller en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1


Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 969 943 B-aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 13 579 000 kronor före emissions- och garantikostnader


Emissionsgarantier

Ayima har erhållit garantiåtaganden om ca 11,6 MSEK, vilket motsvarar ca 85 procent av emissionslikviden

Investeringsmemorandum
Teaser
Anmälningssedel – Teckning utan företrädesrätt
Application form – Subscription without unit rights (English)
Teckna Online


Asset 1 Asset 1 Asset 3