KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AYIMA GROUP AB (publ)

Ayima
Reading time: 3 minutes
16th April 2019

Idag, 2019-04-16, höll Ayima Group AB (publ) (”Ayima” eller ”Bolaget”) en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission under våren 2019.

Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag om beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner (“Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

”Med nuvarande tillväxt, momentum och nämnda kostnadseffektiviseringar, bedömer vi att Ayima kommer visa ett positivt resultat under andra kvartalet 2019 och räknar med fortsatt god utveckling därefter. Den företrädesemission om cirka 13,6 MSEK som nu genomförs syftar till att stärka vår balansräkning, möjliggöra potentiella förvärv och investera i vår framtida tillväxt för att kapitalisera på den starka underliggande marknadstillväxten”, Mike Jacobson, VD på Ayima.

Företrädesemissionen 

Styrelsen för Ayima har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 april 2019, beslutat om Företrädesemission av units, vardera bestående av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption, enligt följande villkor:

  • För varje befintlig B-aktie erhålls en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
  • En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO1. Företrädesemissionen omfattar högst 5 819 662 uniträtter, motsvarande 969 943 nya aktier av serie B och 969 943 teckningsoptioner. Teckningskursen om 14 SEK per unit innebär en teckningskurs om 14 SEK per aktie; teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Ayima cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen medför en ökning av Ayimas aktiekapital med 969 943,00 SEK, från 6 046 462 SEK till 7 016 405 SEK. Full teckning av Företrädesemissionen medför en ökning av antalet aktier från 6 046 462 aktier till 7 016 405 aktier, vilket innebär en ökning om 969 943 aktier.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen – under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas – uppgår utspädningseffekten till 13,8 procent. För aktieägare som avstår från att delta, och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, uppgår en utspädning om cirka 6,5 procent. För aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen i sin helhet, och vid antagande om full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner, uppgår den totala utspädningen till cirka 19,4 procent.  
  • Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med den 30 april 2019 till och med den 15 maj 2019.
  • Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B under teckningsperioden från och med den 2 december 2019 till och med den 13 december 2019, till en teckningskurs om 18 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Ayima cirka 8,7 MSEK, före emissionskostnader. Utnyttjandet av teckningsoptionerna medför en ökning av aktiekapitalet om 484 971 SEK, från 7 016 405,00 SEK till 7 501 376,00 SEK.

//

För mer information:
VD Michael Jacobson
+44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayima.com/investors

About Ayima

Originally founded in 2007, Ayima is a digital marketing agency with around 150 employees across its offices in London, New York, San Francisco,Stockholm and Vancouver. Ayima have created a number of market-leading software tools that are used in by clients and agencies around the world, including ‘Updatable’, ‘Redirect Path’, ‘Page Insights’, ‘Pulse’ and ‘Appotate’. 

Ayima is listed at Nasdaq First North under the “Ayima B” ticker. Certified Adviser is Eminova Fondkomission AB (http://www.eminova.se, e-post: [email protected]).

Find more information: https://ayima.com/investors  

Denna information är sådan som Ayima Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 17:30 CET.

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3