Kallelse till extra bolagsstämma i Ayima Group AB

Ayima
Reading time: 1 minute
7th July 2017

Aktieägarna i Ayima Group AB (publ) 559095-9291 kallas härmed till extra bolagsstämma 1:a augusti 2017 klockan 10.

00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 26 juli 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast 26 juli 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Ayima BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: press(at)ayima.com

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 26 juli 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1.     Stämmans öppnande
2.     Val av stämmans ordförande & sekreterare
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Godkännande av dagordning
5.     Val av en eller två justeringsmän
6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.     Val av styrelsens sammansättning
8.     Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 7

Punkt 7

Förslag till att välja in Björn Mannerqvist som ledamot. Björn har lång erfarenhet från branschen och sitter i flertalet styrelse däribland Tourn Int AB.
Thomas Jansson lämnar styrelsen i enlighet med ägarnas NEVIs strategi att hitta och tillsätta expertkompetens i respektive innehav.

För mer information, kontakta Bolaget på:
Ordf. Thomas Jansson eller VD Mike Jacobsson
Telefon: +44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayima.com
Ayima:
Ayima är en koncern med huvudkontor i London och cirka 130 medarbetare. Bolaget har utöver kontor i London kontor i Stockholm, New York, San Francisco och Vancouver. Ayima erbjuder avancerade sök- och digitala marknadsföringsstrategier genom egenutvecklade IT-sökverktyg och skräddarsydda SaaS-lösningar. (http://www.newequityventure.com/)

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3