Delårsrapport januari – juni 2017

Ayima
Reading time: 2 minutes
24th August 2017

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT

Koncernens Finansiella Översikt april – juni 2017

·         Totala intäkter uppgick till 31,8 MSEK (24,5) en ökning med 30%.

·         Periodens resultat efter fin. poster: -5,0 MSEK (1,4)
·         Balansomslutningen uppgick till 52,2 MSEK (36,4)
·         Aktiekapital vid periodens utgång var 5 235 000 SEK fördelat på 5 235 000 aktier (A: 200 000 B: 5 035 000).
·         Bruttoresultatet uppgick till 18,2 MSEK, en minskning med 15% från 2016.
·         Driftskostnader exklusive avskrivningar uppgick till 23 MSEK, en ökning med 16%.
·         Rörelseresultat före avskrivningar uppgår till -4,8 MSEK.
·         Aktiverade kostnader för produktutveckling uppgick till 1,1 MSEK.
·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK. Nettokassan ökade med 5,1 MSEK i kvartalet till 6,3 MSEK.
·         Resultat per aktie – före utspädning -1,1 SEK (0,3)
·         Resultat per aktie – efter utspädning -1,0 SEK (0,3)

Koncernens Finansiella Översikt januari – juni 2017

·         Totala intäkter uppgick till 56,6 MSEK (50,5) en ökning med 12%.
·         Periodens resultat efter fin. poster: -10,7 MSEK (4,7)
·         Balansomslutningen uppgick till 52,2 MSEK (36,4)
·         Aktiekapital vid periodens utgång var 5 235 000 SEK fördelat på 5 235 000 aktier (A: 200 000 B: 5 035 000).
·         Bruttoresultatet uppgick till 32,8 MSEK, en minskning med 19% från 2016.
·         Driftskostnader exklusive avskrivningar uppgick till 43 MSEK, en ökning med 23%.
·         Rörelseresultat före avskrivningar uppgår till -10,1 MSEK.
·         Aktiverade kostnader för produktutveckling uppgick till 2,2 MSEK.
·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK. Nettokassan ökade med 4,8 MSEK under perioden till 6,3 MSEK.
·         Resultat per aktie – före utspädning -2,2 SEK (1,0)
·         Resultat per aktie – efter utspädning -2,1 SEK (0,9)

VD Har Ordet

Kära aktieägare och investerare

Under andra kvartalet 2017 bröt Ayima ny mark på många sätt. Den 29 maj 2017 togs vi upp för handel på Aktietorget och lyckades i vår noteringsprocess resa 14,7 MSEK. Under kvartalet lanserade vi också nya Analytics-tjänsten och produkt “Ayima Query” samtidigt som vi slötförde utvecklingen och lanserade vår första SaaS-produkt, “Updatable”, som lanserades den 5 juli 2017. Updatable kommer såklart att vidareutvecklas och bolaget har per idag flertalet testkunder. Försäljningen riktas främst till B2B-bolag och testkunderna är primärt B2B-kunder. Vi beräknar att Updatable kan komma påverka Ayima positivt från 2018.

Vår underliggande försäljning och verksamhet växer och ökningen i omsättning från kvartal ett till kvartal två var 30 %. Som vi sagt har vi under de första två kvartalen 2017 fokuserat på tillväxt och varit beredda på ett negativt resultat. Detta är dock något som från september 2017 ska vändas till positivt resultat under fortsatt fokus på tillväxt. En stor del av vändningen från negativt till  positivt resultat härstammar från försäljningstillväxt och nya kundavtal men det kommer även från ett tillsatt besparingsprogram, främst av overheadkostnader.

Jag känner dock att resultatet för andra kvartalet kunder varit något starkare, flera stora kundprojekt försenades på grund av faktorer som var utanför Ayimas kontroll, detta är något vi arbetar för att förbättra. Jag förväntar mig nu att dessa projekt kommer bidra positivt till vår omsättningen och resultatet redan från kvartal tre och in under kvartal fyra.

På den positiva sidan har vi en extremt stark pipeline för nya kunduppdrag och vårt fokus på tillväxt börjar visa resultat i och med förväntade, stora kundvinster i kvartal tre- och fyra samt att vara tillbaka som lönsam koncern.

Med Vänliga Hälsningar
Mike Jacobson

Written By Ayima
Asset 1 Asset 1 Asset 3